La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

El desmuntatge del pont

El juliol de 1968 es va procedir al desmuntatge del Pont del Dimoni sobre el riu Güell. Aquest reportatge de cinc fotografies, realitzades el 13 de juliol de 1968, per Narcís Sans, en són el testimoni.

El pont, construït el 1357 per Guillem Granollers, de Montfullà, comunicava Girona amb el Pla de Santa Eugènia de Ter. A algunes fotografies s'hi observa la numeració de les pedres per tal de poder ser reconstruït en un altre indret.

Ampliar
(Ampliar)Fotografies de www.eldimoni.com

Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert
(Ampliar)

Referència històrica del pont

Contracte entre Pere Costa, conseller del Rei, els jurats de Girona i Guillem de Granollers, mestre d'obres de Montfullà, per a la construcció del Pont del Diable sobre la riera Güell.

Girona, 1357.

Noverint universi quod nos Raymundus de Cigiario, Petrus de Prato jurisperitus G. bayerii et johannes cerviani cives gerunde attendentes et scientes nos fuisse deputatos per venerabilem Petrum de costa consiliarium domini Regis et eius baiulum Cathalonie generalem et venerabiles juratos civitatis Gerunde ad abtandum et refficiendum itnera et vias de santa Eugenia et de Gerundella de plano et alias vias inde circumvicinas et etiam ad faciendum si nobis videatur et fieri faciendum in riara de guello pontes et alia quem nobis videantur et hoc pro comuni utilitate rey publice. Et pro obviandis scandalis et aliis periculis que multoties propter inundationes aquarum et alias itinerantibus per dicta itinera sive vias et per dictam rieriam de guello transeuntibus acciderunt temporibus retroactis et accidunt etiam et acciderent et accidere possent nisi predictis provideretur. Scientes etiam et actendentes quod nos ex causis predictis et vigore potestatis nobis ut predictur per predictos venerabiles baiulum et juratos atribute in posuimus et ordinavimus certam barram quam ab itinerantibus per loca predicta cum animalibus exhigi iussimus et levari. Et hoc specialiter pro et signater pro faciendo et construendo uno ponte lapideo in dicta riaria de gudello. Sicut et prout iam est signatum et terminatum. Attendentes etiam et scientes quod actum et conventum extitit inter nos ex una parte et vos Guillelmum de granullariis parrochie de montefoliano ex altera quod vos dictus Guillelmus dictum pontem in dicta riaria faciatis seu fieri faciatis que quidam conventio inter nos et vos facta extitit per patula ut sequitur in hunc modum. Convengut es e fermat entre los honrats en R. des cirgiar, P. des prat savi en dret, G. bayer e johan cervian ciutedans de Gerona havens de les coses deval scrites comission e poder dels honrats en P. sacosta consayler del senyor Rey e batle seu general de Cathalunya e jurats de la ciutat de Gerona de una part e en G. de granyolers de la parroquia de montfuyam tot so que es saguex: Primerament quel dit G. de granoilers dací a la festa de tots sants primer vinent age fet o fet fer ab acabament al camin de santa Eugenia en la riera de Guel axi com es assenyalat I pont a pere e a calç bon sencer e ferm e sofficient a son cost e a sa massion e quels dits honrats R. de citgar(e)ells altres demont dits donen e paguen al dit G. per aquesta raho XXX lliures e oltra aquelles li aministren e li fassen aministrar tota calç aqui necessaria e L peres ligabordes e encare totes altres peres necessaries al dit pont sia que sien filades o cantons. Item que les dites XXX lliures sien tenguts de pagar los dits honrats R. des cirgar e P. des prat e els altres demont dits al dit G. entre III pagues en guisa que age compliment feta per el e finida la obra del dit pont. Item quel dit G. prometa e jur sobra los sants IIII evangelis de deu que dilluns primer vinent comens a obrar e que continuament obre en lo dit pont tant e com longament entro la obra del dit pont sia finida e acabade. Item que el dit G. no res menys se obliga que si per ventura es malmena lo dit pont per colpa sua senderrocava que el a son cost e a sa mession torn e adob lo dit pont. Item quel dit G. a totes les coses demont dites atendre e complir don(i) fermances e tenguts honrat en Bernat des citijar ciutedan de Gerona e en Toton de la parroquia de montfuyan (...).

A.H.G. Guillem Llobet. Notaria 1. Signatura 18.

Publicat per Pere Freixas i Camps "Girona Medieval: muralles i ponts". Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXV-I, 1980.


Back-Index

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés